Jak posílit postavení zaměstnanců ve vaší firmě

V dnešním obchodním světě se postavení zaměstnanců a jeho posilování stává při vytváření úspěšné kultury na pracovišti čím dál důležitějším faktorem. Ve chvíli, kdy jsou tímto směrem zaměstnanci vedeni, cítí se motivovanější, angažovanější a produktivnější. Mají také tendenci zůstávat u svých zaměstnavatelů delší dobu, poskytují firmě stabilitu a zároveň snižují fluktuaci. Posilovat postavení zaměstnanců však není jednoduchý úkol. Jsou ale způsoby, jakými toho můžete docílit. Jaké to jsou?

Strategický přístup

Strategický přístup zahrnuje koordinované úsilí o sladění cílů, hodnot a postupů organizace s cílem posílit postavení zaměstnanců. Tento proces zahrnuje několik klíčových kroků: definování vize, posouzení současné kultury, identifikace bariér, vypracování plánu, jeho implementaci a udržení nově nastavené kultury. 

Vedoucí pracovník byl měl vždy formulovat jasnou a přesvědčivou vizi pro organizaci, která zdůrazňuje důležitost tohoto posilování a napříč celou firmou ji komunikovat. Zároveň by měl být schopen posoudit současnou organizační kulturu, aby identifikoval oblasti, kde posílení postavení zaměstnanců chybí. Následně identifikuje faktory, které posilování brání – například nedostatek zdrojů nebo kultura mikromanagementu.

Jakmile jsou tyto překážky identifikovány, mohou lídři vyvinout strategie k jejich překonání a může se nastavit komplexní plán, který nastiňuje potřebné kroky ke změně. Tento plán by měl obsahovat cíle, časové osy a měřitelné výsledky, stejně jako strategie pro komunikaci plánu a zapojení zaměstnanců do procesu.

Plán by se měl realizovat uváženým a koordinovaným způsobem, zároveň se nesmí zapomenout na sledování pokroku a podle potřeby upravovat strategie, například pomocí školení, zpětné vazby nebo restrukturalizace procesů a postupů. Strategický přístup vede ke zvýšení produktivity, snížení fluktuace a zlepšení morálky zaměstnanců a díky tomu z něj činí investici, která se vyplatí každé firmě.

Leadership

Podpora ze strany vedení je velmi důležitou součástí při vytváření tohoto typu kultury. Lídři by ideálně ve svých týmech měli nastavit autonomii zaměstnanců při rozhodování a jednání v rámci jejich pozice. Jasně tedy stanovit očekávání, poskytnout jim potřebné zdroje nebo školení, které k úspěchu potřebují, a důvěřovat jim, že jejich rozhodování povede správným směrem. Vedení by také mělo být k dispozici vždy, když zaměstnanci vyhledávají podporu nebo žádají o radu.

Jasná komunikace

Jasná komunikace je nezbytná, ať už vlastně děláte cokoliv. Na pracovišti se však jedná o kritický faktor. Zaměstnanci musí rozumět svým rolím, odpovědnostem a očekáváním, stejně jako cílům a záměrům firmy. Lídři by proto měli zaměstnancům poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu a uznání, být zpětné vazbě sami otevřeni a svědomitě ji přijímat, a také by měli pomáhat zaměstnancům porozumět tomu, jak jejich práce přispívá k úspěchu společnosti. Komunikace by zkrátka vždy měla být otevřená a transparentní.

Nástroje a zdroje

Poskytování správných nástrojů a zdrojů je dalším klíčovým prvkem vytváření kultury posilování postavení zaměstnanců. Tato část může zahrnovat školící programy, softwary a další technologie, které mohou zaměstnancům pomoci k jejich efektivnější práci. Znamená to také poskytnout zaměstnancům pravomoc přijímat rozhodnutí a jednat. Když zaměstnanci cítí, že mají potřebné nástroje a podporu, je pravděpodobnější, že převezmou odpovědnost za svou práci a budou mít pocit, že mohou něco změnit.

Výhody posílení postavení zaměstnanců

Pro firmu má zavedení této kultury mnoho výhod, například:

Zlepšená morálky – když se zaměstnanci cítí zmocněni, jsou spokojenější se svou prací a se svým zaměstnavatelem, což vede ke zvýšené morálce a pozitivnější kultuře na pracovišti

Zvýšená produktivita – zaměstnanci jsou totiž více motivováni dělat svou práci co nejlépe

Snížená fluktuace – oceňovaní a zmocnění zaměstnanci zůstávají u svého zaměstnavatele delší dobu, což firmě zajišťuje stabilitu

Lepší zákaznický servis – když mají zaměstnanci pravomoc rozhodovat a jednat samostatně, jsou schopni lépe poskytovat vynikající služby zákazníkům, a to vede ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků

Je nutno dodat, že se jedná o odpovědnost, která leží na bedrech všech členů firmy, od nejvyšších vedoucích pracovníků až po posledního zaměstnance. 

Posílením postavení zaměstnanců tak mohou firmy vytvořit pracoviště, jehož kultura je pozitivnější, produktivnější a úspěšnější.

Líbil se vám článek?

Více kvalitního obsahu pro profesionály v oboru HR najdete na našem blogu.