Tipy na podporu etického chování na pracovišti 

Etika je soubor hodnot a principů, které řídí individuální a organizační chování. Když zaměstnanci jednají eticky, dělají to, co je správné a spravedlivé, což dále podporuje pozitivní pracovní prostředí, kde se zaměstnanci cítí bezpečně a respektováni. HR hraje spoustu klíčových rolích na pracovišti, a to i v ohledu etického chování, kdy má odpovědnost za jeho vytváření a udržování. Co je však při jeho implementaci pro HR nejdůležitější?

Nastavení etických standardů

HR hraje zásadní roli při nastavování etických standardů pro organizaci. Tento krok může zahrnovat vypracování etického kodexu, který nastiňuje očekávané chování zaměstnanců. Etický kodex by měl být sdělen všem zaměstnancům a měl by být začleněn do procesu přijímání pracovníků i dalšího školení. Etický kodex by měl vycházet z hodnot organizace a měl by být navržen tak, aby podporoval etické chování. HR může také poskytnout školení o etickém chování, které zaměstnancům pomůže porozumět jeho důležitosti a také tomu, jak etické zásady ve své každodenní práci uplatňovat. 

Etické najímání zaměstnanců

HR je zodpovědné za to, aby výběrové řízení do firmy proběhlo důkladně a dle požadavků společnosti. Kromě samotného přijímacího pohovoru by mělo HR dbát na ověření a ochranu osobních údajů, posouzení etického chování kandidáta, ověření, že hodnoty kandidáta jsou v souladu s hodnotami firmy a po přijetí budou přispívat k pozitivnímu pracovnímu prostředí. Zároveň však musí etický kodex dodržovat i HR oddělení. Zde je několik tipů:

 • HR by mělo zajistit, aby přijímací řízení a pohovor byly spravedlivé a nezaujaté. Všichni kandidáti by měli mít stejnou příležitost uspět.
 • K hodnocení kandidátů by mělo HR používat objektivní kritéria, která měla být založena na dovednostech a kvalifikacích souvisejících s prací.
 • HR by se mělo vyvarovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, věku, náboženství, sexuální orientace nebo jakékoli jiné chráněné charakteristiky.
 • HR by mělo být transparentní ohledně přijímacího řízení a pohovoru. Uchazeči by měli být informováni o kritériích výběru, průběhu pohovoru i jeho výsledku. Zároveň by mělo uchazečům poskytovat zpětnou vazbu o jejich výkonu v procesu pohovoru. Zpětná vazba by měla být konstruktivní a zaměřená na oblasti ke zlepšení.

Etické chování příkladem

HR by mělo jít vždy příkladem a prokazovat etické chování ve všech interakcích se zaměstnanci. Zároveň by mělo podporovat transparentnost, spravedlnost a respekt ke všem zaměstnancům. Nemělo by se ani zapomínat na školení vedoucích pracovníků, aby i oni šli v tomto chování příkladem a ke všem podřízeným i kolegům se chovali eticky a s respektem.

Prosazování etického chování

HR je dále zodpovědné za celkové prosazování etického chování na pracovišti. Mělo by být proto schopné identifikovat, vyšetřit a řešit chování, které je neetické. Z toho důvodu by měl být ve firmě nastavený jasný proces k tomuto porušování. HR by také mělo mít plán disciplinárních opatření, který je spravedlivý a konzistentní. Zaměstnanci by se však zároveň měli cítit bezpečně a bez obav takové chování nahlásit. Měli by mít možnost využít anonymních oznamovacích systémů nebo mít k dispozici příslušný e-mail, na který mohou neetické chování nahlašovat. Některý firmy využívají tzv. politiku otevřených dveří, která zaměstnance vybízí, aby se kdykoliv obrátili na svého nadřízeného nebo zástupce HR a osobně neetické chování nahlásili. Firma by však měla zajistit, aby tyto nástroje pro podávání stížností byly mezi zaměstnanci dobře prezentovány, byly přístupné a aby jakákoli oznámení byla rychle a důkladně prošetřena.

A co když to nefunguje?

Pokud nahlášení neetického chování prostřednictvím správných kanálů nevede k uspokojivému řešení, zaměstnanci by měli mít i jiné možnosti, jak docílit řešení. Pokud proces nahlášení nefunguje, doporučujeme tyto kroky:

 

 • Kontaktujte vyššího manažera. Pokud počáteční zpráva nevedla k uspokojivému řešení, mohou zaměstnanci zvážit kontaktování vyššího manažera v rámci firmy. Může to být například vedoucí oddělení s větší pravomocí k řešení problému.
 • Promluvte si se zástupcem lidských zdrojů. Pokud byla počáteční zpráva předložena nadřízenému nebo manažerovi, zaměstnanci mohou zvážit schůzku se zástupcem HR, který může mít více zkušeností a pravomocí problém řešit. Pokud ani zde neuspějete, můžete směřovat na vyšší úroveň managementu nebo na externí organizaci, která se etickým kodexem zabývá.
 • Vyhledejte právní radu. Pokud je neetické chování vážné nebo způsobilo škodu, mohou zaměstnanci zvážit, zda vyhledat radu právníka nebo kontaktovat vládní orgány. V České republice se pracovněprávními vztahy zabývá Státní úřad inspekce práce. V červenci 2023 by měl vejít v platnost také nový zákon o ochraně oznamovatelů, který má za cíl posílit ochranu tzv. whistleblowerů (lidé, kteří ve firmě odhalí nějaké nepravosti – např. korupci, porušení zákona nebo etických norem) a stanovit povinnosti pro firmy, včetně zavedení povinných postupů a mechanismů pro oznamování nepravostí.
 • Pokud personalista nevyřeší oznámení zaměstnance o neetickém chování na pracovišti, může zaměstnanec podniknout několik kroků:

 

Je však důležité si uvědomit, že ohlašování neetického chování a hledání řešení může být náročný a stresující proces a zaměstnanci mohou čelit „odplatě“ za to, že promluvili. Je proto důležité, aby zaměstnanci během celého procesu měli otevřenou podporu u kolegů, přátel, rodiny i vedení. Pokud s neetickým chováním firma bojuje pravidelně, měla by mít zajištěnou poradenskou službu, na které se mohou zaměstnanci kdykoliv obrátit.

To nejdůležitější pro HR oddělení v bodech

 • Podporujte otevřenou komunikaci. HR by mělo povzbuzovat zaměstnance, aby mluvili o etických obavách beze strachu.
 • Poskytujte průběžná školení, abyste zajistili, že zaměstnanci rozumí etickým principům a jejich roli při jejich dodržování.
 • Poskytujte zdroje pro blaho zaměstnanců a podporujte rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
 • Zaměstnanci by měli mít možnost nahlásit porušení etiky anonymně, pokud se jim bude zdát nepříjemné toto chování hlásit přímo a osobně.
 • Poskytujte jasná očekávání pro etické chování a udržujte zaměstnance zodpovědné za jejich dodržování.
 • Provádějte pravidelné audity, abyste zajistili, že zaměstnanci dodržují etické zásady, a identifikujte oblasti pro zlepšení.
 • Povzbuďte zaměstnance, aby se aktivně podíleli na podpoře etického chování tím, že je zapojíte do tvorby etických standardů.
 • Podporujte diverzitu a inkluzi na pracovišti, abyste vytvořili prostředí, kde se všichni zaměstnanci cítí respektováni a v bezpečí.
 • Uznávejte a odměňujte zaměstnance, kteří projevují etické chování. Pomůžete tak posílit celou kulturu etického chování.
 • HR lídři by měli modelovat etické chování, aby udávali tón pro zbytek firmy a šlo příkladem.

Líbil se vám článek?

Více kvalitního obsahu pro profesionály v oboru HR najdete na našem blogu.