Role HR v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR)

V zajišťování způsobu, jakým se společnosti chovají eticky a odpovědně vůči všem zainteresovaným stranám, včetně zaměstnanců, zákazníků a životního prostředí, a aby firma plnila své závazky, hraje důležitou roli oddělení lidských zdrojů (HR). Jaké jsou jeho klíčové povinnosti?

Jednou z těch nejdůležitějších je vyvíjení a implementování zásad a postupů, které podporují etické a odpovědné chování v rámci organizace. Týká se to například udržitelnosti životního prostředí, rovných příležitostí, rozmanitosti a začlenění na pracovišti a zapojení do komunity. Tyto kroky pomáhají vytvářet kulturu, která podporuje a povzbuzuje etické a odpovědné chování a může také pomoci zmírnit rizika spojená s negativními sociálními a environmentálními dopady.

HR dále podporuje do iniciativ společenské odpovědnosti zapojit také samotné zaměstnance. A to například organizováním dobrovolnických aktivit, propagací praktik šetrných k životnímu prostředí na pracovišti nebo poskytováním vzdělávacích a školicích programů o etickém a odpovědném chování. Zapojením zaměstnanců do těchto iniciativ pomáhá HR vybudovat pocit závazku vůči sociální a environmentální odpovědnosti organizace.

Další důležitou rolí HR v CSR je zajistit, aby organizace plnila své zákonné povinnosti v oblasti sociální a environmentální odpovědnosti. Sem můžeme zařadit plánování auditů a jejich hodnocení s cílem určit současnou úroveň souladu organizace a navrhnout doporučení pro zlepšení. HR může také spolupracovat s právními týmy na vývoji zásad a postupů, které zajistí, že organizace bude v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Kromě toho může HR hrát klíčovou roli při propagaci iniciativ CSR mezi zúčastněné strany. Například tím, že bude pomáhat vytvářet a implementovat komunikační plány pro informování zaměstnanců, zákazníků a dalších zainteresovaných stran o sociálních a ekologických závazcích a pokroku organizace. Tím HR navíc pomáhá budovat důvěru a důvěryhodnost firmy, což může mít dále pozitivní dopad na pověst a hospodářský výsledek organizace.

Přijetím aktivní role v CSR může HR pomoci vybudovat kulturu odpovědnosti a přispět k dlouhodobému úspěchu organizace. Jak na to?

14 tipů, jak vybudovat kulturu zodpovědnosti

Vypracujte strategii. HR by mělo spolupracovat s vyšším vedením na vytvoření komplexní strategie CSR, která bude v souladu s hodnotami a cíli organizace. Tato strategie by měla nastínit sociální a environmentální závazky organizace a opatření, která podnikne, aby tyto závazky splnila.

Zahrňte CSR do personálních zásad a procesů. HR by mělo vyvinout a implementovat zásady a postupy, které budou podporovat a povzbuzovat odpovědné chování v rámci organizace. Může tu být zahrnuta politika týkající se udržitelnosti životního prostředí, rovné příležitosti, rozmanitost a začlenění na pracovišti nebo zapojení do komunity.

Zapojte zaměstnance do iniciativ CSR. HR by mělo podporovat a povzbuzovat zapojení zaměstnanců do všech iniciativ CSR, a to například vzděláváním, organizováním nejrůznějších aktivit a propagací šetrných k životnímu prostředí i na pracovišti.

Zajistěte soulad s právními předpisy. HR by mělo spolupracovat s právními týmy, aby zajistilo, že organizace bude v souladu s příslušnými zákony a předpisy, pokud jde o sociální a environmentální odpovědnost. 

Propagujte iniciativy mezi zúčastněnými stranami. HR by mělo vytvářet a implementovat komunikační plány, které informují zaměstnance, zákazníky a další zainteresované strany o sociálních a ekologických závazcích a pokroku organizace. 

Podporujte udržitelnost na pracovišti. Například tím, že povzbudíte zaměstnance, aby přijali postupy šetrné k životnímu prostředí – snížení spotřeby energie a vody, recyklace a používání ekologických produktů. Implementujte tyto iniciativy do firemních benefitů – nabídněte zdarma jízdu na veřejných kolech nebo slevy na bio a eko produkty v místní drogérii nebo potravinách.

Podporujte dobrovolnické aktivity zaměstnanců. Poskytněte volno na dobrovolnickou práci nebo nabízejte finanční podporu pro dobrovolnické iniciativy.

Partnerství s místními komunitami. HR může spolupracovat s místními komunitami na podpoře sociálních a ekologických iniciativ. Podporujte místní charitativní organizace, sponzorujte komunitní akce, uspořádejte sbírku zdrojů pro komunitní projekty nebo podobným organizacím k tomu nabídněte prostor u vás ve firmě.

Vytvořte školicí programy CSR. HR může vyvinout školicí programy, které zaměstnance vzdělají o důležitosti CSR a roli, kterou mohou hrát při plnění sociálních a ekologických závazků organizace.

Implementujte reporting udržitelnosti. Slouží ke sledování a podávání zpráv o pokroku organizace při plnění jejích závazků CSR. Sledujte metriky a provádějte pravidelná hodnocení s cílem určit efektivitu iniciativ CSR. Pomůže vám to identifikovat oblasti pro zlepšení.

Navazujte partnerství s dodavateli a prodejci. A to za účelem podpory odpovědného získávání zdrojů a postupů řízení dodavatelského řetězce.

Podporujte kulturu transparentnosti. Zaveďte pravidelnou komunikací se zaměstnanci o sociálních a ekologických závazcích a pokroku organizace.

Podporujte zpětnou vazbu zaměstnanců. Zaveďte pravidelný feedback k iniciativám CSR a využijte tuto zpětnou vazbu k neustálému zlepšování úsilí organizace o CSR.

Spolupracujte s ostatními odděleními. Především s marketingem a oddělením PR a komunikace. Můžete tak spolupracovat na propagaci iniciativ organizace CSR všem zúčastněným stranám, a to včetně veřejnosti.

Jaká je situace v České republice?

V Česku je CSR pro firmy čím dál důležitější. Mnoho společností si uvědomuje výhody implementace iniciativ CSR, včetně zlepšení morálky a motivace zaměstnanců, lepší pověsti značky a zvýšené loajality zákazníků.

Vláda České republiky rovněž projevila podporu CSR implementací politik a iniciativ zaměřených na prosazování odpovědných obchodních praktik. A to například zavedením řady zákonů a nařízení, jejichž cílem je snížit negativní dopad podnikání na životní prostředí a podpořit udržitelný rozvoj.

Stále je tu však prostor pro růst a zlepšování, neboť jde o relativně nový koncept a firmy stále vymýšlejí nejlepší způsoby, jak tyto praktiky zavést. Zde je příklad firem, které implementovaly CSR procesy do svého podnikání:

 

 • Skupina ČEZ investuje do výroby obnovitelné energie a zavádí do svých provozů postupy šetrné k životnímu prostředí, aby snížila uhlíkovou stopu.
 • Komerční banka podporuje různé sociální iniciativy, jako je vzdělávání a komunitní rozvoj, a investuje do udržitelného financování na podporu odpovědnosti k životnímu prostředí.
 • Škoda Auto nebo Peugeot ČR podporují místní komunity a zavádí ekologické výrobní procesy, jako je snižování odpadu a emisí.
 • PPG klade důraz na udržitelnost ve svých provozech, jako je používání ekologických výrobních procesů a snižování odpadu.
 • Česká spořitelna investuje do rozvoje komunity a podporuje místní podniky a zavádí udržitelné finanční postupy. Zároveň šíří osvětu ve finanční gramotnosti napříč generacemi.
 • Philip Morris ČR upřednostňuje odpovědnou produkci tabáku a zavádí různé iniciativy CSR, jako je podpora rozvoje komunity a snižování dopadu na životní prostředí.
 • Telecom podporuje sociální a ekologické iniciativy a do svých provozů zavádí postupy šetrné k životnímu prostředí, jako je snižování odpadu a emisí.
 • Vodafone upřednostňuje udržitelnost a sociální odpovědnost ve svých procesech dodavatelského řetězce, jako je snižování uhlíkové stopy a podpora místních komunit.
 • Orco Property Group zavádí do svých projektů principy udržitelného rozvoje a podporuje sociální a ekologické iniciativy, jako jsou investice do obnovitelné energie a podpora místních komunit.
 • Erste Group podporuje rozvoj komunity a investuje do udržitelného financování na podporu odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
 • Zentiva upřednostňuje udržitelnost a sociální odpovědnost ve svých procesech dodavatelského řetězce, jako je používání výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a snižování odpadu.
 • Letiště Praha zavádí do svého provozu postupy šetrné k životnímu prostředí, jako je snižování odpadu a emisí, a prostřednictvím různých iniciativ podporuje místní komunity.
 • Fortuna Entertainment Group podporuje sociální iniciativy a praktiky zodpovědného hraní, jako je propagace vzdělávání v této oblasti. 
 • Kofola a Rohlík se zaměřují na udržitelnou výrobu a snižování jejího dopadu na životní prostředí, jako je používání ekologických výrobních procesů a snižování odpadu.
 • GE Money Bank podporuje sociální iniciativy a investuje do udržitelného financování na podporu odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
 • DHL klade důraz na udržitelnost a sociální odpovědnost ve svých operacích a řízení dodavatelského řetězce, jako je snižování své uhlíkové stopy a podpora místních komunit.
 • Coca-Cola HBC Česko a Slovensko zavádí postupy šetrné k životnímu prostředí a podporuje místní komunity prostřednictvím snižování odpadu a emisí.

Líbil se vám článek?

Více kvalitního obsahu pro profesionály v oboru HR najdete na našem blogu.