15 způsobů, jak ve firmě podpořit kulturu zpětné vazby

Zpětná vazba je výměna informací mezi jednotlivci, ale i týmy, o jejich chování, myšlenkách a činech. Může být pozitivní, konstruktivní nebo dokonce negativní, ale vždy poskytuje cennou příležitost k růstu a zlepšování. Kultura zpětné vazby je totiž základním aspektem zdravého a produktivního pracoviště. Jak ji ve firmě podpořit?

Jděte příkladem. Prvním krokem k vytvoření kultury zpětné vazby je jít příkladem. To znamená být otevřený a vnímavý ke zpětné vazbě a aktivně ji vyhledávat od ostatních. Tím svým zaměstnancům ukážete důležitost zpětné vazby a to, jak ji lze využít ke zvýšení jejich výkonu.

 

Podporujte otevřenou komunikaci. Vytvořte prostředí, ve kterém se zaměstnanci budou cítit příjemně a podělte se s nimi o své názory i zpětnou vazbu, a to jak pozitivní, tak negativní. Otevřenou komunikaci snadno podpoříte vytvořením zásady otevřených dveří, organizováním pravidelných schůzek se zpětnou vazbou a používáním vhodných kanálů, které mohou zaměstnanci používat k anonymní zpětné vazbě, ale i ke komunikace napříč týmy.

 

Pravidelnost. Udělejte ze zpětné vazby běžnou součást firemní kultury. Pravidelné schůzky s feedbacky mohou probíhat mezi manažery a zaměstnanci nebo mezi kolegy. Touto pravidelností pomůžete udržet proces zpětné vazby nepřetržitě. Zároveň tím zajistíte, že mají zaměstnanci příležitost pravidelně dostávat a poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat své názory.

 

Nabízejte školení. Nabídněte zaměstnancům školení, jak efektivně poskytovat zpětnou vazbu. Může jít o nejrůznější workshopy o aktivním naslouchání, efektivní komunikaci nebo umění dávat a přijímat feedback. Tím, že zaměstnance vybavíte dovednostmi, které potřebují k poskytování a přijímání zpětné vazby, zajistíte, že tento proces bude produktivní, a hlavně pozitivní pro všechny strany.

 

Povzbuzujte k akci. Vybízejte zaměstnance, aby aktivně vyhledávali, ale i poskytovali, zpětnou vazbu. A poté uznávejte jejich úsilí a snahu. Na oplátku nabídněte bonusy, které mohou pracovníci využít. Tím je povzbudíte, aby se do procesu zapojovali častěji a na pravidelné bázi. Brzy se ta zpětná vazba stane součástí každodenní rutiny ve vaší firmě.

Dalších 10 tipů, jak na to:

 • Vytvářejte podpůrné, pozitivní, inkluzivní a neodsuzující prostředí
 • Poskytujte příležitosti k pravidelnému hodnocení výkonu, ale i příležitosti, kdy se mohou zaměstnanci podělit o své myšlenky a nápady
 • Povzbuďte zaměstnance, aby poskytovali zpětnou vazbu i svým manažerům
 • Podporujte transparentnost 
 • Povzbuďte zaměstnance, aby sdíleli své zkušenosti a názory
 • Organizujte teambuildingové aktivity a workshopy, které podporují otevřenou komunikaci a zpětnou vazbu
 • Vytvořte kulturu neustálého učení a zlepšování
 • Podporujte růstové myšlení na pracovišti
 • Podporujte důvěru a respekt mezi zaměstnanci a manažery
 • Především tohle všechno poskytněte všem, a to bez výjimky

Benefity implementace kultury zpětné vazby

Každý ve firmě má v konečném důsledku svou důležitou roli při vytváření kultury zpětné vazby. Manažeři a lídři mohou vytvořit rámec a zavést zásady, postupy a metody, které tuto kulturu podporují, zatímco zaměstnanci se mohou aktivně účastnit procesu a poskytovat zpětnou vazbu svým kolegům i manažerům. Společně mohou vytvořit kulturu, kde je zpětná vazba oceňována a integrována do každodenních procesů organizace. Jaké benefity to může přinést?

 

Lepší výkon. Zpětná vazba pomáhá zaměstnancům porozumět jejich silným stránkám a oblastem pro zlepšení, což vede k lepšímu výkonu a vyšší produktivitě.

 

Zvýšená spokojenost. Když zaměstnanci dostávají pravidelnou konstruktivní zpětnou vazbu, cítí se oceňováni a podporováni, což může zvýšit pracovní spokojenost a morálku.

 

Vylepšená komunikace a spolupráce. Pravidelná zpětná vazba pomáhá budovat důvěru a zlepšovat komunikaci mezi zaměstnanci a manažery, což vede k lepší spolupráci a týmové práci.

 

Větší inovace. Kultura zpětné vazby povzbuzuje zaměstnance, aby sdíleli své myšlenky a nápady, což může vést ke zvýšení kreativity a inovací.

 

Lepší rozhodování. Zpětná vazba pomáhá poskytnout více úhlů pohledu, což vede k informovanějšímu rozhodování a přesnějšímu pochopení aktuálních problémů.

 

Zvýšená odpovědnost. Když zaměstnanci dostávají pravidelnou zpětnou vazbu, je pravděpodobnější, že převezmou odpovědnost za své činy a ponesou odpovědnost i za svůj výkon.

 

Lepší udržení zaměstnanců. Kultura zpětné vazby, která oceňuje rozvoj a růst zaměstnanců, může vést ke zvýšenému zapojení zaměstnanců a tím k nižší míře fluktuace.

 

Lepší řešení konfliktů. Zpětná vazba může zaměstnancům a manažerům pomoci lépe zvládat a řešit konflikty konstruktivním a efektivním způsobem.

 

Lepší rozvoj zaměstnanců. Zpětná vazba poskytuje zaměstnancům pohled na jejich výkon a potenciální oblasti růstu, což může pomoci s kariérním rozvojem a osobním růstem. 

 

Zvýšená transparentnost. Kultura zpětné vazby podporuje otevřenou a upřímnou komunikaci, která může vést ke zvýšení transparentnosti a odpovědnosti v rámci organizace.

 

Zvýšená spokojenost zákazníků. Zpětná vazba může organizacím pomoci porozumět potřebám a preferencím jejich zákazníků, což vede ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

 

Zvýšená motivace zaměstnanců. Když zaměstnanci cítí, že jsou jejich názory a zpětná vazba oceňovány, je pravděpodobnější, že budou motivováni a s větší radostí se zapojí do práce. 

 

Lepší řízení rizik. Zpětná vazba může organizacím pomoci identifikovat potenciální rizika a vyvinout strategie k jejich zmírnění.

 

Efektivnější procesy. Zpětná vazba může organizacím pomoci identifikovat neefektivitu a zlepšit procesy, které vedou ke zvýšení jak efektivity, tak i produktivity.


Lepší soulad mezi zaměstnanci a cíli organizace. Zpětná vazba může pomoci zajistit, že zaměstnanci jsou v souladu s cíli a záměry organizace, což vede k lepšímu celkovému výkonu.

Příklady světových firem, které implementovaly zpětné vazby:

 • Netflix
 • Google
 • Amazon
 • Microsoft
 • Zappos
 • Salesforce
 • Airbnb
 • DocuSign
 • Patagonia
 • Asana
 • Buffer
 • Etsy
 • Slack
 • Hubgroup
 • Virgin
 • Shopify
 • LinkedIn
 • Twilio
 • Zoom
 • FastCompany
 • Atlassian
 • T-Mobile
 • GitLab
 • Robinhood
 • Hubspot
 • Dropbox
 • Adobe
 • Canva
 • Hootsuite
 • WeWork
 • SquareSpace

Vytvoření kultury zpětné vazby v organizaci je sdílenou odpovědností zaměstnanců, manažerů i nejvyššího vedení. Zatímco manažeři a lídři hrají klíčovou roli při určování tónu a podpoře kultury zpětné vazby, zaměstnanci mají také odpovědnost za účast v procesu – ať už v aktivním vyhledáváním nebo i poskytováním konstruktivního feedbacku. 

Vytvoření takové kultury je však nepřetržitý proces a vyžaduje vědomé úsilí. Tím, že půjdete příkladem, podpoříte otevřenou komunikaci, uvedete zpětnou vazbu do praxe, nabídnete nejrůznější školení a půjdete příkladem, můžete vytvořit kulturu, kde si zpětné vazby váží a přijímají ji všichni zaměstnanci. Když celý proces uchopíte efektivně, můžete se těšit z produktivnějšího, inovativnějšího a angažovanějšího pracovního prostředí.

Líbil se vám článek?

Více kvalitního obsahu pro profesionály v oboru HR najdete na našem blogu.